Navigationکاردرمانگران:
سرکار خانم سعیده صادقی : بهمن ماه سال 1390 تا پایان اسفند ماه 1397
جناب آقای سپهر منصوری: فروردین ماه سال 1396 تا بهمن ماه سال 1400
سرکار خانم فاطمه کریمی: فروردین ماه 1398 تا خرداد ماه سال 1399
سرکار خانم سمانه باقری و جناب آقای عباس لایقمند: بهمن ماه سال 1400 تا کنون

واحد کاردرمانی مرکز توسط دستگاههای توانبخشی بسیار عالی تجهیز گردیده و با وجود کارشناسان مجرب تا کنون موفق به بازتوانی تعداد زیادی از مددجویان گردیده است.
مددجویان با کمترین میزان توانایی وارد مرکز می شوند و پس از یک دوره 6 ماهه تغییرات محسوسی از نظر عملکرد و استقلال در انجام امور شخصی نسبت به اولین روز ورودشان می یابند.
در این واحد بیماران با سطح ضایعه گردنی، سینه ای وکمری پذیرش شده و با توجه به سطح ضایعه تحت درمانهای متفاوتی قرار می گیرند. این درمانها شامل:
• آموزش جهت استقلال فرد وانجام کارهای روزمره
• بازتوانی جهت به دست آوردن حداکثر عملکرد فرد آسیب دیده وپیشرفت وبهبود تا حد امکان
• حفظ عملکرد وکارآیی اندام
• جلوگیری از آسیب های ثانویه
• برگشت فرد به اجتماع وپذیرش شرایط جدید خود از نظر جسمی وروحی

تا کنون 60 توانخواه توانسته اند از امکانات کاردرمانی مرکز استفاده نمایند.


در ادامه به صورت نمونه چند مورد از افرادی که اقدامات توانبخشی مرکز توانسته است ایشان را به اجتماع برگرداند وتا حدودی توانسته اند کارهای شخصی خود را انجام دهند ذکر می گردد:

مشخصات توانخواه: جنسیت:مذکر / متولد:1355 /سطح ضایعه: مهره ششم گردن/علت آسیب:سوانح رانندگی

ایشان نزدیک به یک سال بعد از آسیب از روستای خود به این مرکز مراجعه نمودند و برغم اینکه پزشک معالج هیچگونه بهبودی برای ایشان پیش بینی ننموده بودند با تلاش و روحیه بالای خود وهمچنین با کمک تجهیزات وامکانات بسیار خوب مرکز به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است به صورتی که پس از مراجعه مجدد به پزشک معالج ایشان وهمکاران از میزان بهبود ایشان شگفت زده شده اند.
در ابتدا تمرینات مختص وی در اتاق کاردرمانی به آرامی شروع شد و به تدریج قادر به کنترل گردن وتنه؛غلت زدن؛ افزایش حس وحرکت در انگشتان دست ودر امورات شخصی تا حد امکان مستقل شدند. ایشان با خرید دستگاهی به نام پاراپودیوم قادر به راه رفتن بدون کمک دیگران شد(البته در محیط منزل وروی زمین هموار) وبا کمک این دستگاه وتمرینات مداومی که در مرکز انجام میدادند توانستند بهبود قابل توجهی در کنترل گردن، تنه ودستهایشان بدست آورند به طوری که قادرهستند به تنهایی ویا با خودرو شخصی رفت وآمد نمایند.
همچنین این انگیزه برای ایشان ایجاد شد که ازدواج نمایند و در حال حاضر از خانواده های شاد و موفق آسیب نخاعی هستند.

مشخصات توانخواه: جنسیت:مذکر / متولد:1360 /سطح ضایعه: مهره سوم کمر/علت آسیب:سقوط از ارتفاع

ایشان نزدیک به یکسال به هیچ مرکز درمانی مراجعه ننموده بودند وتنها فیزیوتراپی به طور محدود در منزل برای ایشان انجام شده بود. در این مدت به علت استفاده از داروهای نامناسب وعدم تحرک دچار محدودیت حرکت اندام تحتانی وتنه و درد در این نواحی شده بودند به طوری که ایشان قادر به خوابیدن در وضعیت راحت نبودند. پس از مراجعه به منزل ایشان ومتقاعد ساختن وی برای حضور در مرکز، درمان ایشان شروع گردید و با انجام تمرینات وکاهش درد وهمچنین آگاه سازی ایشان در خصوص عوارض ثانویه داروهای نامناسب وارجاع به پزشک متخصص تغییرات محسوسی در وضعیت جسمی وروحی ایشان پدیدار گشت. همچنین با تحلیل درد، پوزیشن صحیح ونحوه جابجایی در جهت استقلال در کارهای روزمره به ایشان آموزش داده شد. به تدریج قادر به جابجایی از ویلچر به زمین شدند دفورمیتی کاهش یافته والگوی صحیح جایگزین و داروهای نامناسب قطع گردید و با کمک واکر و اسپیلنت قادر به راه رفتن شدند. ایشان برای استفاده از خدمات توانبخشی تکمیلی بیمارستان تخصصی توانبخشی نور افشار به تهران نقل مکان نمودند و در حال حاضر از اسپیلنت و عصا استفاده می نمایند.

مشخصات توانخواه: جنسیت:مذکر / متولد:1337 /سطح ضایعه: مهره هشتم گردن/علت آسیب:برق گرفتگی و تروما

ایشان به علت عدم آگاهی از توانبخشی و نشستن طولانی مدت روی ویلچر ومبل زانوها تغییر شکل یافته وچنانچه این وضعیت ادامه می یافت قادر به راه رفتن نبودند. نامبرده در ابتدا با ویلچر تردد کرده ودر انجام امورات شخصی کاملا وابسته به دیگران بودند. در ابتدا با استفاده ازتخت ایستا – دوچرخه برقی-واکینگ شولدر وهمین طور تمرینات مخصوص ایشان جهت رفع دفورمیتی زانوها انجام شد. بعد از چندین جلسه بدون ویلچر و با کمک واکر رفت وآمد نمودند که تاثیر قابل توجهی در روحیه همسر وخانواده ایشان ایجاد شد. در حال حاضر ایشان کاملا مستقل هستند ودر انجام امورات شخصی به هیچکس وابسته نمی باشند اما به علت دفورمیتی مچ پا که به علت مراجعه دیر هنگام به مرکز بوده است نیاز به تکیه گاه کوچک دارند.

مشخصات توانخواه: جنسیت:مذکر / متولد:1364 /سطح ضایعه: مهره دهم سینه/علت آسیب:ویروس در نخاع

ایشان در ناحیه ستون فقرات سینه قادر به حرکت نبوده وبه علت درد زیاد، ایشان را با پتو و با کمک چند نفر به مرکز آوردند. ابتدا با استفاده از تمرینات در اتاق کاردرمانی وپس از آن با استفاده از تخت ایستا و دوچرخه برقی ایشان قادر به نشستن وغلت زدن وحرکت به صورت چهار دست وپا شدند وپس از آن با استفاده از پارالل قادر به ایستادن و راه رفتن با واکر وسپس با یک عصای مچی شدند. البته به علت حمله مجدد ویروس مجبور شدند چند ماه در بیمارستان بستری وجراحی انجام دهند که نتیجه خوبی در برداشت وایشان در حال حاضر بدون وسیله کمکی راه میروند.

مشخصات توانخواه: جنسیت:مونث / متولد:1361 /سطح ضایعه: مهره اول کمر/علت آسیب:سوانح رانندگی

تمریناتی که برای ایشان انجام شد در ابتدا استفاده از تخت ایستا- دوچرخه ثابت برقی- واکینگ شولدر(آسیب دست) وتمرینات مختص وی در اتاق کاردرمانی بود وبه تدریج تحت آموزشهای لازم جهت استقلال در جابه جایی و انجام امورات شخصی خود قرار گرفتند. بعد از تجویز بریس با استفاده از بریس وپارالل آموزش راه رفتن انجام و در حال حاضر با استفاده از بریس و واکر قادر به راه رفتن در محیطهای هموار می باشند و بدون کمک دیگران قادر به جابجایی و انجام امورات شخصی خود می باشند.

Top of Page