Navigationبه جمع حامیان معلولین آسیب نخاعی اراک بپیوندید.

طرح خیریه هزار در دو هزار

در این طرح هزاران فرد نیکوکار فقط با پرداخت ماهیانه مبلغ حداقل 2000 تومان به صورت مستمر انجمن را در تامین هزینه ها یاری می نمایند .

طرح خیریه درمان یار

شـما نیکوکار گرامی با شرکت در این طرح می توانید حمایتهای مالی خود را اختصاصاً در جهت کمک هزینه بهداشت و درمان به حساب ویژه این طرح واریز نمایید.

طرح خیریه کرامت

حامیان این طرح نیکوکارانی هستند که تمایل دارند به صورت مستقیم و با شرایط دلخواه خود از یک یا چند مددجوی نیازمند با پرداخت بخشی از هزینه های جاری زندگی شان حمایت نمایند.

طرح خیریه سفیر مهربانی

هر یک از افراد جامعه می توانند با عضویت افتخاری بعنوان سفیر مهربانی , در راستای اهداف موسسه فعالیت نمایند.
که مهمترین آنها “ معرفی موسسه و فعالیت در خصوص پیشگیری از آسیب نخاعی” می باشد.


Top of Page